KONTAKT

OBIEKTY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA LUDZI

Dotyczy to obiektów:

 

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

 

Jeśli nie ustalono inaczej to należy przyjąć:

 

RODZAJ POMIARU CZASOOKRES UWAGI

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

Nie rzadziej niż co 5 lat

 

Rezystancji izolacji

Nie rzadziej niż co 1 rok

Często przyjmuje się wykonywanie pomiarów co 5 lat. W przypadku zdarzenia awaryjnego (np. pożaru) mogą wystąpić z tego tytułu problemy.

Pomiary rezystancji uziomów

Nie rzadziej niż co 5 lat

 

Pomiary natężenia oświetlenia

Nie rzadziej niż co 5 lat

 

Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

Nie rzadziej niż co 1 rok

 

 

 

 

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Duże zakłady mają często coroczne przerwy serwisowe. Niekoniecznie związane bezpośrednio z instalacją elektryczną, ale w ramach postoju (kotła, czyszczenia maszyn itp.) wykonuje się przegląd elektryczny. Można spotkać się z cyklem corocznym lub 2, 3, 5-letnim. Takie obiekty mają własne procedury i harmonogramy prac serwisowych, a wpływ na nie ma bardzo wiele czynników (m.in. zapylenie rozdzielni, chęć wydłużenia żywotności instalacji, wiek aparatury, umowy z Ubezpieczycielami).

 

 

Poniżej przedstawione są urządzenia lub elementy instalacji elektrycznej wraz zakresem standardowego przeglądu.

CZASOOKRESY POMIARÓW I PRZEGLĄDÓW

Przegląd stacji SN

 

 

Uzgodniony zakres prac:

 

 • Oczyszczenie aparatury i pomieszczeń z zabrudzeń
 • Badania i pomiary transformatorów
 • Konserwacja wyłączników i sprawdzenie działania zabezpieczeń elektronicznych
 • Przegląd i konserwacja mechaniczna rozdzielnic
 • Pomiary kabli SN
 • Pomiary baterii kondensatorów
 • Badanie przekładników prądowych i napięciowych
 • Pomiary rezystancji uziemień i napięć rażenia
 • Pomiary rezystancji izolacji toru głównego rozdzielnic
 • Pomiary rezystancji styków wyłączników prądem 100A
 • Sprawdzenie działania zabezpieczeń temperaturowych transformatorów
 • Próba funkcjonalna automatyki SZR
 • Sprawdzenie działania wyłączników p.poż

Protokoły z badań

KOMPLET DOKUMENTÓW

Uprawnienia SEP

Certyfikaty kalibracji

Przeglądy stacji SN/nn

 

 

Oferujemy kompleksowe przeglądy stacji, transformatorów, rozdzielnic, instalacji SN i nn

 

 

Pełny zakres usług związanych z przeglądami całej instalacji elektrycznej od granicy Zakładu Energetycznego. Bazując na doświadczeniu związanym z serwisem instalacji średniego i niskiego napięcia oraz posiadając profesjonalną aparaturę jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowo przeglądy każdego producenta.

 

Szczególnie skupiamy się na rozwiązaniach wiądących producentów - ABB, Eaton, Schneider, Siemens, ZPUE. Realizujemy wszystkie pomiary wymagane prawnie, sprawdzamy urządzenia zabezpieczeniowe, badamy przekładniki prądowe i napięciowe, konserwujemy mechanizmy rozdzielnic i wyłączników oraz chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie związane z instalacjami średniego i niskiego napięcia z Państwa strony.

 

Pomagamy ustalić harmonogram prac i zakres czynności serwisowych w przypadku braku możliwości wyłączenia całej instalacji spod napięcia.

 

 

 

Często możemy usłyszeć, że odpowiedzią na powyższe pytanie jest akt prawny "Prawa Budowlanego", który określa wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich. Podawane w różnych poradnikach lub opracowaniach trudne do rozszyfrowania podziały na przeznaczenia funkcyjne budynków (szkoły, budynki użyteczności publicznej, hotele itp.) oraz rodzaje pomieszczeń (o wyziewach żrących, zapylonych itp.) powodują więcej pytań niż odpowiedzi.

 

Dlatego bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracach pomiarowych instalacji SN/nn chcemy przedstawić Państwu skrócony i szacunkowy zakres oraz czasookresy przeglądów. W celu zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi zapraszamy do odpowiednich norm np. PN-HD 60364-6.

 

W wielu umowach z Ubezpieczycielami mogą być zapisy określacjące szczegółowe rodzaje i czasookresy pomiarów elektrycznych. Bardzo często można się spotkać, szczególnie w obiektach przemysłowych, że przeprowadzajac przeglądy raz w roku uzyskuje się dużą zniżkę na składkę OC, która może przewyższać sam koszt wykonania przeglądu.

 

 

 

Zawsze ostateczna decyzja o wykonaniu pomiarów elektrycznych należy do Zarządcy instalacji, lecz nie powinny być one wykonywane rzadziej niż co 5 lat.

Oferta

Wykonano m. in. badania i pomiary:

- transformatorów

- rozdzielnicy nn i SN

- wyłączników Siemens 3WL

- kabli SN

- napięć rażenia i rezystancji uziemienia

- działania zabezpieczeń SN

 

Przegląd stacji 20 kV SN/nn

Wykonano m. in.:

- konserwację 22 pól rozdzielnicy ZPUE

- sprawdzono zabezpieczenia MICOM poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych

- skonfigurowano i uruchomiono dwa nowe zabezpeczenia

- badania i pomiary wyłączników SN

 

Przegląd rozdzielnicy 15 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- poprawności działania zabezpieczenia temperaturowego T-154

 

 

Pomiary transformatorów 15 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- badanie oleju w laboratorium diagnostycznym pod kątem dalszej przydatności do eksploatacji

 

Badania transformatorów olejowych

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną rozdzielnicy

- sprawdzono działanie wyłączników APU

- przegląd baterii kondensatorów

- pomiary rezystancji przewodów odpływowych i zasilających

 

Przegląd rozdzielnicy nn

Wykonano m. in.:

- przegląd i pomiary transformatorów

- badania wyłączników ABB HAD oraz zabezpieczeń PR521

- przegląd i pomiary baterii kondensatorów

- konserwację mechaniczną i sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników Siemens 3WL

 

 

Przegląd instalcji SN i nn

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników ABB SACE

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników ABB Megamax

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną aparatury

- pomiary pojemności kondensatorów

- pomiary prądów roboczych

- termowizję szafy

 

Przegląd baterii kondensatorów

PRZYKŁADOWY ZAKRES PRZEGLĄDU STACJI SN/NN

Przeglądy instalacji SN/nn

Firma elektryczna
Przegląd transformatora

REALIZACJE

Stacja transformatorowa 15kV SN/nn

 

 • Dwa transformatory żywiczne
 • Rozdzielnica 4-polowa SN ZPUE Włoszczowa
 • Rozdzielnica 7-polowa nn
 • Trzy wyłączniki Siemens 3WL oraz 11 wyłączników kompaktowych 3VL
 • Połączenie kablowe między rozdzielnicą SN a transformatorami
 • Dwie baterie kondensatorów z dławikami

Udzielamy pełnej gwarancji na minimum 12 miesięcy

Wykonano pomiary ochronne dla ponad 800 skrzynek remontowych:

- pomiary pętli zwarcia

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzenie działania zabezpieczeń nadprądowych wyłączników EATON NZM4

 

Pomiary 5-letnie zasilania zakładu

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń STR38

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

Przegląd wyłączników Merlin Gerin

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników Apena DS

Wykonano:

- badania termowizyjne

- sprawdzono działanie automatyki SZR

- wykonano badania wyłączników głównych

 

Przegląd 20 rozdzielnic nn

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Przegląd transformatora

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową kabli i rozdzielnicy SN

- pomiary szynoprzewodów

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary transformatorów 2500 kVA

- sprawdzenie działania zabezpieczeń SN

 

 

Pomiary odbiorcze stacji SN/nn

 • oględziny

 • oczyszczenie z zabrudzeń

 • pomiary rezystancji izolacji 5kV

 • pomiary rezystancji uzwojeń

 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych

 • badanie oleju

 • sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Czytaj więcej

TRANSFORMATORY

 • oględziny

 • oczyszczenie z brudu i kurzu

 • dokręcanie przewodów sterowniczych i siłowych

 • sprawdzenie aparatury

 • konserwacja mechaniczna napędów

 • pomiary rezystancji izolacji toru głównego

Czytaj więcej

ROZDZIELNICE SN I NN

 • oględziny

 • oczyszczenie z brudu i kurzu

 • konserwacja mechaniczna

 • pomiar rezystancji styków głównych

 • sprawdzenie działania aparatury dodatkowej

 • sprawdzenie działania zabezpieczenia elektronicznego

Czytaj więcej

WYŁĄCZNIKI SN I NN

 • oględziny

 • oczyszczenie z brudu i kurzu

 • kontrola termowizyjna wnętrza szafy

 • dokręcanie przewodów sterowniczych i siłowych

 • pomiary pojemności poszczególnych członów

 • pomiary prądów roboczych

Czytaj więcej

BATERIE KONDENSATORÓW

 • oględziny

 • sprawdzenie i pomiary przekładników prądowych i napięciowych

 • sprawdzenie działania zabezpieczenień wg wprowadzonych nastaw od strony pierwotnej poprzez przekładniki prądowej lub wtórnej przy użycia testera

 • sprawdzenie działania aparatury dodatkowej

Czytaj więcej

AUTOMATYKA EAZ

 • oględziny

 • próby działania układu

 • kontrola poprawności działania agregatów prądotwórczych

 • sprawdzenie działania blokad mechanicznych i elektronicznych wyłączników głównych

Czytaj więcej

AUTOMATYKA SZR

 • pomiary kabli SN

 • próby napięciowe kabli i rozdzielnic

 • pomiary napięć rażenia i napięć dotykowych

 • pomiary rezystancji uziemień

 • badania przekładników prądowych i napięciowych

 • pomiary impedancji pętli zwarcia prądem 300A

 • pomiary termowizyjne

Czytaj więcej

POMIARY SPECJALISTYCZNE

KONTAKT

POLECAMY

Próby napięciowe SN


Czytaj więcej


 

 

 

Serwis wyłączników

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary transformatorów SN

Czytaj więcej

 

 

 

 

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji toru głównego

- wykonano próbę napięciową 36 kV

- wykonano badania zabezpieczeń VIC-1

 

Próba napięciowa rozdzielnicy SN Siemens

Wykonano:

- sprawdzenie poprawności działania układu zabezpieczającego

- wymuszono prądy zakłoceniowe pod strony pierwotnej

 

 

Badanie zabezpieczeń SN Schneider VIP35

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- badanie jakości zasilania

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Pomiary transformatora trójuzwojeniowego

Przykład braku konserwacji i serwisu rozdzielnic

 

Po wymuszeniu prądu zakłóceniowego, zabezpieczenie VIP35 wysłało sygnał na cewkę otwierającą wyłącznik, ale z powodu złego stanu rozdzielnicy (pył, zakurzenie, wilgotność) cewka nie miała wystarczająco mocy, aby zadziałać.

REFERENCJE

ARCHITEKTURA

Firma elektryczna

577 068 800

Copyright 2020 | 3K Automatyka

3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

 

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

DANE FIRMY